Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, że:

I. Informacje ogólne

Administratorem Państwa danych osobowych jest Małgorzata Poddębniak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą SYSTEM - POŻ MAŁGORZATA PODDĘBNIAK, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 6772053608, REGON 383142170 z siedzibą w Krakowie, os. Dywizjonu 303 19D/3, 31-872 Kraków, zwana dalej Administratorem.

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: os. Dywizjonu 303 19D/3, 31-872 Kraków, telefonicznie pod nr 663 23 99 00 lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

II. Definicje

 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zapytań, które trafiają poprzez formularz kontaktowy, emaila, zgłoszenie telefoniczne, w celu przygotowania oferty, negocjacji, wykonania, zawarcia i realizacji umowy, zamówienia, w zakresie kontaktowania się z Państwem w celach związanych ze świadczeniem w/w usług, których Państwo jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • Państwa dane  są  również  przetwarzane  do obsługi logistycznej zamówień, w szczególności wskazania Państwa danych firmom kurierskim i transportowym, które dostarczą Państwa zamówienie lub korespondencję z nim związaną.

 • Państwa dane  są  również  przetwarzane  w  celu  zapewnienia  komunikacji  między stronami,  promowania produktów Administratora, a jeśli zaszłaby taka potrzeba także w celu dochodzenia  i windykacji  należności  w  oparciu  o  tzw.  prawnie  uzasadnione  interesy Administratora określonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 • Administrator może udostępnić  Państwa  dane  osobowe  innym odbiorcom  świadczącym  usługi  z  zakresu  audytu,  ubezpieczeń  oraz  doradztwa prawnego. Państwa  dane  będą  również  udostępniane  podmiotom  upoważnionym  na  podstawie przepisów  prawa  oraz  podmiotom  przetwarzającym,  z  którymi  Administrator  zawarł umowę  o  powierzeniu  przetwarzania  danych  osobowych,  w  zakresie  niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora;

 • Odbiorcą Państwa danych osobowych będą kontrahenci, podwykonawcy oraz osoby współpracujące z Administratorem. Dostęp do danych będą mieli upoważnieni Zleceniobiorcy Administratora.

 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.

 • Przysługują Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych, tj. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych; prawo dostępu do Państwa danych osobowych.

 • Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzoru, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych lub przepisy RODO.

 • Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy, zamówienia i ich wykonania. Odmowa  podania  danych  osobowych  uniemożliwi  Administratorowi spełnienia ciążącego na nim obowiązku prawnego oraz przygotowanie oferty, zawarcie umowy, zamówienia i ich wykonania.

 • Państwa dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

iii. Cookies:

systempoz.pl na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).

Cookies spełniają bardzo wiele funkcji wpływających na:

– zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu Klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych Klienta przed dostępem osób nieupoważnionych;

– wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;

– stan sesji - w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;

– utrzymanie stanu sesji – jeżeli Klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;

– tworzenie statystyk – pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics;

Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany - bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości.

Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej – całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony.

iV. Prawo wycofania zgody:

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć – wedle własnego uznania.

Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:

wysłać maila bezpośrednio na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

V. Odbiorcy danych osobowych:

1. W związku z realizacją usług Pana/Pani dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, firmy kurierskie (pocztowe) zajmujące się dostawą.

2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia danych uprawnionym organom,w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. które zgłoszą żądanie udzielenia informacji, opierając się na obowiązującej podstawie prawnej.

Vi. Odbiorcy danych osobowych:

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, w sytuacji zlecenia przez Klienta realizacji zamówienia poza teren EOG.

Vii. Odbiorcy danych osobowych:

Posiada Pan/Pani prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez:

 • wysłanie maila bezpośrednio na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

XiiI. Zabezpieczenie Danych

1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne, organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Do przetwarzania Państwa danych dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

iX. Prawo do wniesienia skargi:

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Postanowienia końcowe:

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

2. Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.